Obchodné a dodacie podmienky

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Richard Želinský (IČO : 46058079 )  so sídlom  kpt.Nálepku 1065/6 , 07101 Michalovce.

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa týchto podmienok.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.autodielymichalovce.sk v okamihu zadania objednávky. Zákazník zároveň akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje,  ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.  Prevádzkovateľ internetových stránok www.autodielymichalovce.sk (Richard želinský) sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

S každou dodávkou je automaticky odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži aj ako dodací a záručný list.

Storno objednávky zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva

výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

tovar sa už vypredal

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, ...).

V prípade, že čiastka za pozmenenú objednávku bude vyššia ako čiastka zaplatená, budete požiadaný takto vzniknutý rozdiel uhradiť.

 

Čiastočné vybavenie objednávky

Pokiaľ nastane situácia, kedy z vašej objednávky niektorá alebo niektoré z položiek nebudú skladom, zašleme vám aspoň tú alebo tie položky, ktoré sú okamžite k dispozícii. 

V prípade, že súhrnná hodnota celej objednávky presahovala čiastku, pri ktorej by ste už neplatili poštovné podľa cenníka dopravy, potom pri rozdelení objednávky, bez ohľadu na to, či cena časti objednávky presiahne alebo nie vyššie uvedenú sumu, kedy je doprava (resp. poštovné) zadarmo, nebudete hradiť žiadne poštovné pri zasielke. 

Ak súhrnná hodnota celej objednávky nepresahovala čiastku, pri ktorej by ste už neplatili poštovné podľa cenníka dopravy, a poštovné by teda bolo účtované, potom pri rozdelení objednávky budete hradiť poštovné len jedenkrát, tj. rovnako ako by tomu bolo pri kompletnom vybavení vašej objednávky.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku ešte pred jej expedíciou. Ak sa rozhodne pre storno objednávky je potrebné bez zbytočného odkladu nám to oznámiť mailom alebo telefonicky, aby sa objednaný tovar neposielal kupujúcemu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú a to za nasledujúcich podmienok

 

Tovar musí byť v originálnom a nepoškodenom obale

Ak kupujúci vráti tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný ale bez originálneho obalu, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Ak kupujúci vráti tovar používaný, nepoškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Ak kupujúci vráti tovar používaný, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Ak kupujúci vráti tovar používaný, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a záručným listom ak je súčasťou tovaru.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

 

 

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov v skladoch (už od 24 hodín) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. V prípade že tovar nie je momentálne skladom, bude sa v najkratšom možnom čase objednávať u výrobcu alebo disribútora. V takomto prípade sa čas dodania predĺži o 2-5 pracovné dni.

Pri dodaní prepravnou spoločnosťou na Slovensku je to do 48 hodín. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo, aby sa vedel pracovník prepravnej spoločnosti s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na používanie výrobku, ktorý nájdete aj na našej stránke, tlačivo s obsahom dodávky. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

 

Poplatky za dopravu - spôsob dodania

Cena poštovného: 4€

 

 

 

Záruky, reklamácie

Príjemca je povinný upozorniť na zrejmé alebo na povrchu zásielky poznateľné poškodenie alebo zrejmú a vonkajšie poznateľnú stratu časti zásielky ihneď po jej prevzatí. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

e-mailom reklamacie@autodielymichalovce.sk

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.

 

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami.

Súhlas s používaním vašich osobných údajov

Používaním internetového obchodu autodielymichalovce.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

 

 

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

 

Platnosť obchodných podmienok

Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú výhradne na kúpne zmluvy uzatvorené s fyzickými nepodnikajúcimi osobami (bez uvedenia IČ na faktúre). Kúpne zmluvy uzatvorené s ostatnými subjektami (právnické osoby a podnikatelia) sa riadia Obchodným zákonníkom.

 

 

 

Možnosti objednávky na autodielymichalovce.sk

 cez www rozhranie (košík) - štandardný spôsob

 elektronickou poštou - emailom

 telefonicky

Náležitosti riadnej objednávky (vyžadované len pri objednávke, ktorá nejde cez webové rozhranie)

Každá objednávka realizovaná iným spôsobom ako cez nákupný košík a webové rozhranie musia spĺňať určité minimálne náležitosti nevyhnutné na riadne vystavenie dokladov a rýchle doručenie skutočne požadovaného tovaru k zákazníkovi.

 

 

Neregistrovaní užívatelia musia uviesť minimálne tieto údaje:

iniciály objednávateľa (meno a priezvisko, prípadne názov kupujúceho a jeho IČ v prípade firmy)

presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne aj fakturačnú adresu, pokiaľ je odlišná od dodacej adresy)

funkčné kontakty  (telefón a e-mail)

presný názov tovaru

počet kusov

 

 

Registrovaní užívatelia musia uviesť minimálne tieto údaje:

registračné číslo alebo prihlasovacie meno

presný názov tovaru

počet kusov, farbu a veľkosť

požadovaný spôsob dopravy a úhrady za tovar

 

 

 

Overenie a zrušenie objednávky

Predajca si vyhradzuje možnosť telefonického overenia platnosti objednávky.

Objednávka sa stáva platnou vo chvíli potvrdenia objednávky predávajúcim.

V opačnom prípade je objednávka považovaná za neplatnú , do doby jej potvrdenia predávajúcim.

O potvrdení objednávky je zákazník informovaný mailom ktorý zadal pri vytvorení objednávky.

Objednávka realizovaná jedným z vyššie uvedených spôsobov je považovaná za záväznú, ak nie je stornovaná prostredníctvom webového rozhrania, prípadne telefonicky alebo e-mailom, ešte v ten istý deň.

 

Cenník dopravného

Pri autobatériach je priplatok za dopravu 5€ za každý kus autobatérie v objednávke

Cena poštovného: 4€

Platba za tovar

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode autodielymichalovce.sk sú konečné,   okrem poštovného (prípadne dopravného) k nim už nie sú pripočítavané žiadne ďalšie poplatky ako napríklad balné, poistné atď.

 

 

 

Možnosti platby:

Dobierkou 

Tovar môžete zaplatiť až pri dodaní tovaru na dobierku.

Predajca si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu platby z dobierky na bankový prevod a naopak.